Ezernieku pagasta bibliotēka

Kontaktinformācija:
Pagastmāja, Ezernieki, Ezernieku pag.,
Krāslavas nov., LV 5692,
Tālr.: 65653127
e-pasts: bibl.ezernieki@kraslava.lv
Vadītāja Nataļja Šestakova


2016. gada 6. jūn.

NOVADPĒTNIECISKS DARBS EZERNIEKU PAGASTA BIBLIOTĒKĀ

        Bibliotēkā novadpētniecības darbs aktuāls bijis vienmēr, lielu nozīmi pievēršot novadpētniecības resursu apzināšanai, apstrādei un sistematizēšanai.
        Bibliotēkas galvenie darba virzieni novadpētniecībā saistīti ar novada kultūrvēsturi, kā arī novadnieku apzināšanu un viņu dzīves stāstu apkopošanu. Iekārtots novadpētniecības plaukts, kurā izvietots bagātīgs materiālu klāsts par mūsu novadu un novadniekiem.
       Bibliotēkā tiek vākti un apkopoti materiāli par mūsu pagasta ievērojamiem cilvēkiem, notikumiem. uzņēmumiem, iestādēm, kultūras un vēstures pieminekļiem. Apkopoti publikācijas no laikrakstiem, žurnāliem un grāmatām par vietējiem vadošiem darbiniekiem, dzejniekiem, kultūras un izglītības darbiniekiem, mediķiem, zinātniekiem, sportistiem, Bukmuižas baznīcas priesteriem, represētiem, kara dalībniekiem un daudziem citiem, kas dzimuši, mācījušies,dzīvojuši vai strādājuši Ezernieku (Bukmuižas) pagastā.
Ezernieki ir maza Latgales vietiņa, kurai ir sava vēsture, tradīcijas un savas svētās vietas, ievērojami cilvēki un ticība rītdienai. Bibliotēkas novadpētniecības darbs ir kļuvis par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.
      Bibliotēkas uzdevums ir apkopot, glabāt un nodrošināt pieejamību novadpētniecības resursiem. Regulāri tiek fiksētas izmaiņas mūsu novada dzīvē. Milzīgs paldies jāsaka bijušajam laikraksta korespondentam Jurim Rogam un daudziem citiem, kas vienmēr bija atsaucīgi aprakstot Ezernieku pagasta iedzīvotāju un notikumu gaitu. 
      Bibliotēkā saglabājamas grāmatas un materiāli, kas attiecas uz pagasta vēsturi, kultūras mantojumu un iedzīvotāju sasniegumiem. Novadpētniecības materiāli tiek kārtoti atsevišķā novadpētniecības plauktā un skapī. Cietajā diskā glabājās daudzas mapes ar pagasta notikumu fotomateriāliem, kurus jebkurš var pārkopēt un izmantot sev par labu. 
          Novadpētniecības materiālu krājumā:
- grāmatas ar ziņām par Ezerniekiem un tās iedzīvotājiem;
- rajona, novada, republikas un Latgales preses izdevumi ("Ezerzeme", "Latvijas avīze", "Katoļu dzeive" u.c.);
- novadnieku publicētie un nepublicētie darbi;
- izdevumi latgaliešu valodā;
- rokraksti;
- foto albumi;
- materiāli par novadu no 20. gs. preses izdevumiem un arhīviem; 
- mutvārdu vēstures liecības;
- audiovizuālie materiāli;
      Skatīt arī:
-  novadpētniecības kartotēku;
- sākot ar 2006.gadu IIS ALISE Novadpētniecības datu bāze: www.bibliotekakraslava.lv  (e-resursi)

         NOVADPĒTNIECĪBAS MATERIĀLU MAPES:
      Dagdas novada ziņas; Apdzīvotas vietas pagastā; Arheoloģija. Arhitektūra; Jaundomes muižas vēsture; Pagasta padomes vēsture un šodiena, Vietējo un augstāko Padomju deputāti; Dzimtā novada daba.
       Novada vēsture. Deportācija; Barikāžu dienu atceroties; Lauksaimniecība. Izglītība pagastā; Skolēnu sasniegumi; Tautas izglītībai pagastā - 250;Pirmsskolas izglītība; Kultūras darbs. Bibliotēka; Kultūras darbs. Tautas nams.
        Kultūras darbs. Tautas nams;Etnogrāfiskā kopa "Akmiņeica";  Kultūras darbs. Saietu nams; Jauniešu centrs; Reliģija. Reliģijas vēsture; Māksla; Amatnieki Bukmuižas-Ezernieku teritorijā; Sports un fiziskā kultūra; Daiļliteratūra. Vietējais dialekts un izloksne; Mūsu novadnieki; Mūsu novada ļaudis; Apbalvoti ar valsts ordeņiem, medaļām un goda rakstiem; mapes par izcilākiem cilvēkiem, kuri dzīvoja, strādāja pagastā vai mācījās Ezernieku vidusskolā: Marija Andžāne; Aleksandrs Batņa; Felīcija Brice.       Mapes par izcilākiem novadniekiem: Valentīna Celitāne-Ivanovska; Irēna Dimpere; Veronika Grišāne; Zofija Jonina; Velta Kalniņa; Teodors Kalniņš; Anna Kuzina; Irēna Lavrinoviča; Valdis Lavrinovičs; Valdis Pauliņš; Donats Pontags; Dainis Pundurs; Nikolajs Ratuševs; Irēna Siņķeviča (Silova);Aleksandra Vilne; Juris Viļums; Vitolds Zahars.        Ezerniekos daudz talantīgu cilvēku. Tie ir vietējie mākslinieki, dzejnieki, tulkotāji, izcilie skolotāji, lauksaimnieki, no Ezernieku pagasta gājušie podnieki un daudzi citi meistari, par kuriem ir ko stāstīt un kopt materiālus.
        Mēs atceramies mūsu novadniekus: Ignatu Asānu, vienu no pirmajiem Latgales Latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem un redaktoru laikraksta "Jaunas ziņas", "Ļaužu bolss", kas dzimis Bukmuižas (Ezernieku) pagastā Basaligu ciemā 1874 gadā; Aleksandru Batņu - pētnieku, publicistu un literātu, kurš arī dzimis Bukmuižas pagastā; Jēzupu Grišānu - dekānu 1891. gada dzimušo Bukmuižas iedzīvotāju; Donatu Pontagu - izcilo Latgales ārstu, kam 2007.gadā tika atzīmēta 130.gadadiena; Vitoldu Zaharu - pašlaik pensionēto ģenerāli, profesoru Irēnu Siliņeviču (Andžāni) - Rēzeknes augstskolas rektoru, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieci, profesori, inženierzinātņu dakteri mūsu pagasta Poholku sādža dzimušo novadnieci, izcilus Ezernieku vidusskolas skolotājus, kuri palīdzēja izaudzināt izcilus, talantīgus cilvēkus. Mums ir ar ko lepoties!
          Milzīgs darbs ieguldīts pagasta bibliotēkas novadpētniecībā. Lai tas būtu derīgs ne tikai Veronikas Grišānes rakstītās grāmatās par Ezerniekiem un tās ļaudīm, bet arī mūsu jauna paaudze zinātu daudz vairāk par mūsu pagasta vēsturi un cilvēkiem, kuriem Ezernieku (Bukmuižas) vārds nav tukši vārdi. 
            
         Ar cieņu
Ezernieku pagasta bibliotēkas vadītāja
Lidija Igaune (Loce)